Reklamace

I.Úvod

 1. Na vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta začíná  plynout dnem převzetí zboží, a pokud není uvedeno jinak, je garantována 24 měsíců.
 2. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  a zákona č. č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.

II. Odstranitelné vady

 1. U odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně prodávajícím odstraněna. Prodávající je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 3. Jestliže nebyla  reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Na stejný postup má kupující právo v situaci, kdy nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady

III. Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a možné.
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy

IV. Postup při uplatnění reklamace

Reklamované zboží posílejte zpět na adresu:

Mr. Fro Yo s.r.o.
Nad cihelnou 1040/15
Praha 4
147 00

 1. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak, přičemž dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.
 2. Společnost Mr.Fro Yo s.r.o. není povinna přebírat odpovědnost za škody vyplývající z nevhodného používání , stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 3. Reklamace v záruční době je uznána jako oprávněná pouze u zboží zakoupeného u prodávajícího a pouze osobě kupujícím. U zboží prodaného prodávajícím koncovému zákazníkovi prostřednictvím prodejce musí být zboží reklamováno u prodávajícího opět pouze prostřednictvím  prodejce. Výjimky z těchto pravidel se připouštějí pouze po oznámení takového požadavku kupujícího prodávajícímu a pouze se souhlasem prodávajícího, a to pro každý případ samostatně. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnoceni zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

-      použitím v rozporu s dokumentací (zejména popisem způsobu užívání zboží);
-      vyšší mocí,
-      neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;
-      výrobky prané v pračce k tomuto způsobu čištění neurčených
-      mechanickým poškozením nebo neúměrným znečištěním;

 1. Kupující bere zejména na vědomí, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost kratší než záruční doba.
 2. Všechny výše uvedené podmínky jsou prodávajícím závazně vyhodnoceny teprve po doručení reklamovaného zboží a všech dalších požadovaných náležitostí (vyplněného reklamačního listu s č. faktury) od kupujícího do sídla prodávajícího. Pokud je požadavek kupujícího na reklamaci vyhodnocen prodávajícím jako oprávněný, je neprodleně vyřízen.
 3. Datem zahájení reklamačního řízení je datum příjmu reklamovaného zboží v sídle prodávajícího.
 4. Zboží zaslané k reklamaci na náklady prodávajícího a zboží řádně neočištěné nebude přijato k reklamačnímu řízení a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady bez předchozího upozornění.
 5. Bez faktury čí dokladu o koupi a řádně vyplněného požadavku na reklamaci nebude reklamace uznána ani přijata do reklamačního řízení. Zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

V Praze, dne 24.10.2012 

Mr.Fro Yo s.r.o.
Mgr. Kamil Vedral, jednatel

 Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné od 01.01.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek a reklamačního řádu směrujte na info@hogofogoshop.cz